วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 :)

" โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 "

1.ชื่อโครงงาน การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

2.ผู้จัดทำโครงงาน : นส.กนกวรรณ พวงจิตร  เลขที่ 25
                                 นส. ภัสราพร ประภาส เลขที่ 26

3.ชื่อที่ปรึกษาโครงงานคุณครู จริยา  ทองหอม

4.หลักการและเหตุผล
     คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีส่วนกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งให้การสนใจในเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์การศึกษา การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างมากล้วนแล้วแต่ต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนทำให้ปัจจุบันมีแหล่งความรู้เกิดขึ้นมากมาย การเรียนรู้สมัยใหม่ใช้เวลาน้อยเรียนรู้ได้รวดเร็วมีการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกัน การแบ่งปันความคิดเห็นระหว่างกันด้วย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันตอบสนองการประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างดี ปัจจุบันจึงได้นำคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน รวมถึงการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-learning ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ทางเว็บไซต์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยนักเรียนสามารถเขาไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างอิสระตามความสนใจได้ทุกเวลาหรือทุกสถานที่ นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อน ๆ หรือผู้สอนรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานความรู้เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ต่อเข้าอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดในการทำโครงงานเรื่อง การจัดทำหนังสือ E-book ทั้งนี้เพราะวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาพื้นฐานที่ยังขาดสื่อการเรียนการสอน ประเภทกิจกรรมโครงงาน

5.วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน :
    เพื่อศึกษาการจัดทำหนังสือ E-book , เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์

6.สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
    1.) สามารถทำหนังสือ E-book ได้
    2.) มีความรู้ความเข้าใจในการทำขั้นตอนได้มากขึ้น

7.วิธีการดำเนินงาน :   
    1.) เลือกหัวข้อโครงงาน
    2.) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อโครงงานที่เลือก
    3.) ลงมือปฎิบัติงานจนประสบความสำเร็จ
    4.) นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    5.) เขียนรายงานโครงงาน

8.แผนการปฎิบัติงาน            
 ที่
    วิธีการดำเนินงาน                       
   ระยะเวลา          
      ผู้รับผิดชอบ
1.
เลือกหัวข้อโครงงาน
พ.ย. 54
คุณครูและผู้จัดทำ
2.
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
พ.ย. 54
ผู้จัดทำ
3.
ลงมือปฎิบัติงาน
ธ.ค. 54
ผู้จัดทำ
4.
นำเสนอผลงาน
ธ.ค. 54
คุณครูและผู้จัดทำ
5.
เขียนรายงานโครงงาน
ม.ค. 55
ผู้จัดทำ

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
     1.) ผู้จัดทำสามารถสร้างหนังสือ E-book ได้สำเร็จ
     2.) ผู้จัดทำมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทำโครงงานมากขึ้น
     3.) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานคอมพิวเตอร์ 
     4.) เป็นการนำคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์
     5.) เป็นแนวทางสำหรับบุคคลที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

10.เอกสารอ้างอิง
      จากเว็บไซต์ http://www.zoneza.com/
            คืนค้นข้อมูล วันที่ 15 พ.ย. 54
      สถาบันศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
            เรื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

11.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  : 
        -


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น